bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.01.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: rodo

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH Z DOSTĘPEM DO INTERNETU W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WIELUNIU
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 2. Z Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez dyżurującego bibliotekarza.
 5. W Czytelni można korzystać tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania zmian w istniejących programach i ustawieniach systemowych.
 6. Dyżurujący bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu. Może udzielić pomocy, jeśli dysponuje wolnym czasem.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.
 8. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba; w wyjątkowych wypadkach – dwie.
 9. W Czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, palenia papierosów oraz konsumowania napojów i artykułów spożywczych.
 10. Okrycia wierzchnie oraz torby, teczki, plecaki należy zostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 11. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni - jego rodzice.
 13. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.
 14. Zabrania się wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 16. Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 17. Przed przystąpieniem do korzystania z komputera użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do dziennika "Ewidencji użytkowników Czytelni Internetowej ".
 18. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. Od takiej decyzji można się odwołać do Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

REGULAMIN WYPOZYCZALNI MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELUNIU

§ 1
 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczanych i zwracanych książek.
 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy, którzy ukończyli 15 lat.
 3. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  a) okazać dowód osobisty bądź inny dokument stwierdzający tożsamość zawierający PESEL (paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
  b) wypełnić kartę zapisu oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu
  c) uiścić jednorazową opłatę (kaucję) za legitymację czytelnika w wysokości 2 zł
  d) czytelnik, który zamierza wycofać kaucję i rezygnuje z korzystania z Wypożyczalni, winien poinformować o tym Wypożyczalnię co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania 
  e) po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja wpłacana jest na dochody budżetu Biblioteki
 5. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 7. W Wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
§ 2
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek po upływie 2 tygodni od daty wypożyczenia, jeżeli stanowią one poszczególne poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 6. Dzieci do lat 15 mogą pośredniczyć w wypożyczani u książek dla czytelników dorosłych za zgodą tych Czytelników.
 7. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić i sprawdzić książki z innych bibliotek. Książki sprowadzane są w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniania na miejscu w Czytelni MiGBP.

§ 3
 
Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystania z katalogów tradycyjnych i komputerowych.

§ 4
 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik Wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości antykwarycznej książki i stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wypłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może, za zgodą pracownik a wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.

§ 5
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt.1 Biblioteka pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi do swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odstąpić od opłaty za przetrzymanie książki.

§ 6

Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 7

Czytelnicy, nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożycalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI

§ 1
 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację wypożyczonych i zwracanych książek.
 2. Z Wypożyczalni mogą korzystać wszyscy.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien: 
  a) okazać dowód osobisty bądź inny dokument stwierdzający tożsamość i zawierający PESEL 
  b) wypełni kartę zapisu oraz oświadczenie o sposobie wypożyczeń i zobowiązać się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu 
  c) uiścić jednorazową opłatę( kaucję) za legitymację czytelnika w wysokości 2 zł 
  d) Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję i rezygnuje z korzystania z Wypożyczalni, winien poinformować o tym Wypożyczalnię co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania 
  e) po upływie roku od zaprzestania korzystania z Wypożyczalni, nie odebrana kaucja wpłacana jest na dochody budżetu Biblioteki
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
§ 2
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres nie dłużej niż 30 dni.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek po upływie 2 tygodni od daty wypożyczenia, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
§ 3

Biblioteka na prośbę Czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz korzystaniu z katalogów tradycyjnych i komputerowych. 

§ 4
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwracać uwagę na stan książek przed ich wypożyczeniem.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki, odpowiada Czytelnik. Za zagubioną lub zniszczoną książkę powinien dostarczyć inną – nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
§ 5
 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 2 pkt. 1 Biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0.05 zł od egzemplarza za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty
§ 6

Czytelnicy, nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawieni prawa korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

REGULAMIN CZYTELNI

§ 1
ZASADY KORZYSTANIA
 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie i bagaż należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 5. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 6. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu ewidencji odwiedzin.

§ 2
ZASADY UDOSTĘPNIANIA
 1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.
 3. Z księgozbioru podręcznego i z czasopism bieżących korzysta czytelnik za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

§ 3
POSZANOWANIE ZBIORÓW
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.
 2. Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza

§ 4
PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być na mocy decyzji dyrektora biblioteki pozbawiony prawa do korzystania z czytelni w pewnym okresie lub w ogóle, od decyzji dyrektora biblioteki przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta Wielunia.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. L. Kruczkowskiego w Wieluniu.

REGULAMIN CZYTELNI DLA DZIECI

 1. Z czytelni mogą korzystać czytelnicy niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu w bibliotece. Czytelnik może skorzystać ze słowników, leksykonów, encyklopedii i innych wydawnictw popularnonaukowych oraz czasopism.
 4. Czytelnicy korzystający z czytelni zobowiązani są do zwrotu bibliotekarzowi wszystkich materiałów bibliotecznych oraz do wpisu do ZESZYTU ODWIEDZIN W CZYTELNI.
 5. Czytelnik może korzystać z pomocy bibliotekarza w doborze literatury, w przeszukiwaniu katalogów bibliotecznych, w posługiwaniu się wydawnictwami informacyjnymi. 6. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.


Opublikował: Bartłomiej Koła
Publikacja dnia: 29.01.2015
Podpisał: Bartłomiej Koła
Dokument z dnia: 29.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 317