logo bip

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu:

Uchwała

- numer aktu:

IX/169/19

- organ wydający

Rada Miejska w Wieluniu

- data aktu:

09.05.2019

- tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/333/13 w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

- Rocznik:

2019

- Pozycja:

3200

- Data ogłoszenia:

czwartek, 30 maja 2019

- jednolity identyfikator aktu

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3200

 
********************************************************************************************************************************************
Ogloszenie 2019


********************************************************************************************************************************************


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/333/13
Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 20 marca 2013 r.

Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu, zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, która działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm);
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);
 3. niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Wieluń.
§ 3. Siedziba Biblioteki mieści się w Wieluniu przy ul. Narutowicza Nr 4.
§ 4. Sieć Biblioteki tworzą:

 1. Filia dla Dzieci w Wieluniu przy ul. Narutowicza 4;
 2. Filia nr 1 w Wieluniu na os. Armii Krajowej 16;
 3. Filia w Dąbrowie przy ul. Św. Wawrzyńca 1;
 4. Filia w Masłowicach;
 5. Filia w Rudzie przy ul. Długiej 31;
 6. Filia w Turowie.

§ 5. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Wieluń.
§ 6. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
§ 7.

 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 2. Filie biblioteczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego oraz dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.

§ 8. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 9. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.
§ 10. Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę zbiorów bibliotecznych;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza o regionie;
 4. organizację form pracy z czytelnikiem, służącą popularyzacji książki i czytelnictwa oraz sztuki, nauki i upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Wieluń;
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych;
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu, zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
 8. prowadzenie wymiany materiałów z innymi bibliotekami.
Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 11.

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Wielunia na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dyrektor może wykonywać swoje zadania przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.
 4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 12.

 1. Dyrektor Biblioteki zatrudnia i zwalnia pracowników Biblioteki.
 2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone w odrębnych przepisach.

§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Biblioteki

§ 14.

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Biblioteki.

§ 15.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, i innych przepisów prawa mających zastosowanie.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 16.

 1. Działalność Biblioteki jest finansowana z dotacji podmiotowych i celowych Organizatora, a także dochodów własnych, środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.
 2. Biblioteka może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa.

§ 17.

 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskania dodatkowych środków fizycznych na cele statutowe.
 2. Środki uzyskane z działalności opisanej w ust.1 mogą być wyłącznie wykorzystane na działalność statutową Biblioteki.

§ 18.

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres ich upoważnień.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


UCHWAŁA Nr XXVIII/333/13 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) i art. 11 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Kruczkowskiego w Wieluniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Traci moc § 2 Uchwały Nr XVIII/129/00 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej i uchwalenia jej Statutu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa