Konkursy

plakat

`                    

Regulamin konkursu „Świąteczna pocztówka do Mikołaja”

Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.
1.CEL: rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności manualnych, popularyzacja Biblioteki.

2.PRZEDMIOT KONKURSU: przedstawienie w formie pracy plastycznej (rysunek, szkic, wyklejanka itp.) własnego projektu świątecznej pocztówki do Mikołaja.

3. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU: do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 6 i 7 lat. Przyjmujemy tylko prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę. Praca konkursowa powinna być opatrzona nazwą szkoły lub przedszkola, imieniem i nazwiskiem i numerem telefonu uczestnika. Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia uczestnika konkursu – załącznik do regulaminu, którą należy pobrać ze strony internetowej Biblioteki. W przypadku braku możliwości wydruku karty proszę zgłosić się do siedziby organizatora konkursu. Prace niespełniające powyższych warunków nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4.OCENA PRAC KONKURSOWYCH: do oceny prac nadesłanych do konkursu organizator powołuje Komisję Konkursową. Komisja dokona oceny nadesłanych prac wg. następujących kryteriów: kreatywność, oryginalność i świąteczny charakter pracy.

5. WRĘCZENIE NAGRODY: w konkursie zostanie przyznana nagroda główna, którą przydzieli powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. Po zakończeniu konkursu, prace plastyczne zostaną udostępnione w mediach społecznościowych Biblioteki. O wynikach konkursu laureat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną.

Termin składania prac do 10.12.2022 r. Rozstrzygnięcie 16.12.2022 r.
Nagrodę główną rower ufundowała firma Zasada Bikes.

 

Załączniki :

1.Konkurs Regulamin

2.Załącznik           ********************************************************

 

  

 

 

Projekty

  • pson
  • mkidn2
  • siecnakulture190x70 03
  • nprc